• Đào tạo 1
  • Đào tạo 2
  • Đào tạo 3
  • Đào tạo 4
  • Đào tạo 6
  • Đào tạo 5
  • Thực hiện Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ và huấn luyện bảo vệ, Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 52/2008/NĐ-CP thì chỉ những Công ty dịch vụ bảo vệ được Bộ Công an xác nhận đủ điều kiện kinh doanh bảo vệ và biên soạn giáo trình huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp được Bộ Công an thẩm định mới được tự huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp để sử dụng.
  • Các Công ty bảo vệ không đủ điều kiện huấn luyện thì hợp đồng huấn luyện với các trường công an, công an các tỉnh hoặc các Công ty bảo vệ đủ điều kiện huấn luyện cho nhân viên bảo vệ của mình.
  • Học viên được đào tạo nghề bảo vệ chuyên nghiệp tại Công ty bảo vệ Yuki Sepre 24 khi kết thúc khóa học sẻ do Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH – Bộ Công an tổ chức thi tốt nghiêp.
  • Giấy chứng nhận đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp tại Công ty bảo vệ Yuki Sepre 24 được Bộ Công an cấp và có giá trị toàn quốc.
0909 609 252
0909609252
Scroll top